Link

Relationship Iwama
Iwama shinshinaikishurenkai ●Akita shibu ●sendai aikishurendojo
Ota aikishurendojo ●Hitachiaikishurenkai ●Hitachi dojo ●Doshinkai
Yasato aikido club ●Ryuugasaki shibu ●Tokyo shibu ●Busenkai
●Nagano shibu ●Nagoya shibu ●Tsu shibu ●Wakayama shibu
●Akituno Tanren dojo ●Kumamoto shibu ●Aikidoosaka 
OsakaaikishurendojoPortugal ●Aikido of South Florida 
Aikido ●Founder aikido 
Aiki shin dojo 


Toppage  Book budo  Aikido seminer Our dojo Enbukai  Join Training Summer Retreat
Self-defense of seminer