Aikido Enbukai(previously)

合気道演武会

The 16th Osaka Aiki Shuren Dojo Enbukai (November 6, 2016) (Posted the first performer)enbukai (2016 / Nov /6 )